Welkom op de website van

Stichting

Rumah Melati

Stichting Rumah Melati

Rumah Melati is ontwikkeld onder de noemer “medeopdrachtgeverschap” in mei 2007. Het initiatief is destijds uitgegaan van de Stichting Nusantara Zorg in samenwerking met Woningcorporatie de Alliantie, maar ressorteert sinds begin 2022 onder de “Stichting Rumah Melati”, die bij de Belastingdienst geregistreerd staat als zogeheten ANBI goede doelen (Algemeen Nut Beogende Doelstelling).

Daarnaast heeft Rumah Melati van de gemeente Almere de status van erkende woongroep gekregen.

De letterlijke vertaling van Rumah Melati betekent “Huis van jasmijn”.

Organisatie

Nieuwjaarsreceptie 2024

Kerstdiner 2023

Agenda

             

Statuten Stichting Rumah Melati

ANBI

Stichting Rumah Melait is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling – meer info). Hierdoor kun je als particulier of via je eigen bedrijf de Stichting Rumah Melati steunen tegen gunstige fiscale voorwaarden: je giften en (periodieke) schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting cq. vennootschapsbelasting.

 Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 Vanwege deze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens op onze site.

 Algemene informatie

Naam: Stichting Rumah Melati

Pulblieke naam: Stichting Rumah Melati

Adres: van Raemdonckstraat 76, Almere

RSIN:                  8640.25.373

KvK nummer:    86621033

 Doelstelling volgens het statuut:

 1. Ten dienste zijn voor haar doelgroep, te weten diegenen die ouder zijn dan vijfenvijftig jaar en zich herkennen als zijnde: Indisch Nederlandse ouderen, ouderen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en/of woonachtig zijn geweest, ouderen die affiniteit hebben met het voormalig Nederlands-Indië, haar historie en/of culturele achtergrond, ouderen die belangstelling hebben voor en zich thuis voelen in een Indische gemeenschap.
 2. Het in de ruimste zin op te komen voor de individuele en collectieve  rechten en belangen van de doelgroep, hun materiele, sociale en culturele positie.
 3. Te functioneren als adviescentrum voor vraagstukken inzake privé en zakelijke aspecten van de doelgroep in de Nederlandse samenleving.
 4. Het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten.
 5. Het tot stand brengen en behouden van een ontmoetingscentrum voor de doelgroep en sympathisanten.
 6. Het tot stand brengen en behouden van een Indisch zorgcentrum.
 7. De doelgroep politiek bewust te maken opdat zij hun plaats als volwaardig leden van de Nederlandse samenleving kunnen blijven innemen.

HOE TE BEREIKEN:

 1. De wettelijke weg in te nemen, zulks met eerbiediging van de  godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen van haar doelgroep en met alle middelen welke in overeenstemming zijn met de doelstellingen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. Dienovereenkomstig kan de Stichting in naam van haar doelgroep rechten bedingen en namens de doelgroep ter handhaving daarvan in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.
 2. Aansluiting te zoeken voor haar doelgroep bij de    daartoe passende maatschappelijke en beleidsinstanties in Nederland.
 3. Introductie bij en het op gang brengen van discussies binnen de lokale, regionale en landelijke Indische gemeenschap.
 4. Het benaderen van de media.
 5. Het houden van vergaderingen, workshops en  promotionele activiteiten.
 6. Het verstrekken van documentatie en andere  informatie aan haar doelgroep.
 7. Het verlenen van bijstand aan haar doelgroep op het  gebied van de sociale en welzijnswetgeving met betrekking tot voorzieningen voor ouderen.
 8. Het bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding  van de doelgroep.
 9. Het instellen van vaste of tijdelijke commissies en werkgroepen.

Het bestuur van Stichting Rumah Melati verricht haar taken onbezoldigd.

Wat wij doen

Activiteiten

Ondersteunen Bewonerscommissie

"Projecten

Dagbesteding

Samenwerking AMARA zorg

Keuken voorziening

Overige

Donateurs aantrekken

Aanvragen subsidies

Fondsen verwerven

Rumah Melati

Onze Sponsors

DONEREN

Wilt u een bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners van Rumah Melati

STEUN ONZE STICHTING

Stichting Rumah Melati

Al onze cultuurspecifieke activiteiten kunnen worden gerealiseerd doordat veel vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u onze stichting wilt steunen als donateur of met een vrijwillige bijdrage.

Hierbij ga ik akkoord met het privacybeleid

“Alle beetjes helpen”

DOELSTELLING VAN ONZE STICHTING

 1. Ten dienste zijn voor haar doelgroep, te weten diegenen die ouder zijn dan vijfenvijftig jaar en zich herkennen als zijnde: Indisch Nederlandse ouderen, ouderen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en/of woonachtig zijn geweest, ouderen die affiniteit hebben met het voormalig Nederlands-Indië, haar historie en/of culturele achtergrond, ouderen die belangstelling hebben voor en zich thuis voelen in een Indische gemeenschap.
 2. Het in de ruimste zin op te komen voor de individuele en collectieve  rechten en belangen van de doelgroep, hun materiele, sociale en culturele positie.
 3. Te functioneren als adviescentrum voor vraagstukken inzake privé en zakelijke aspecten van de doelgroep in de Nederlandse samenleving.
 4. Het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten.
 5. Het tot stand brengen en behouden van een ontmoetingscentrum voor de doelgroep en sympathisanten.
 6. Het tot stand brengen en behouden van een Indisch zorgcentrum.
 7. De doelgroep politiek bewust te maken opdat zij hun plaats als volwaardig leden van de Nederlandse samenleving kunnen blijven innemen.

HOE TE BEREIKEN:

 1. De wettelijke weg in te nemen, zulks met eerbiediging van de  godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen van haar doelgroep en met alle middelen welke in overeenstemming zijn met de doelstellingen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. Dienovereenkomstig kan de Stichting in naam van haar doelgroep rechten bedingen en namens de doelgroep ter handhaving daarvan in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.
 2. Aansluiting te zoeken voor haar doelgroep bij de    daartoe passende maatschappelijke en beleidsinstanties in Nederland.
 3. Introductie bij en het op gang brengen van discussies binnen de lokale, regionale en landelijke Indische gemeenschap.
 4. Het benaderen van de media.
 5. Het houden van vergaderingen, workshops en  promotionele activiteiten.
 6. Het verstrekken van documentatie en andere  informatie aan haar doelgroep.
 7. Het verlenen van bijstand aan haar doelgroep op het  gebied van de sociale en welzijnswetgeving met betrekking tot voorzieningen voor ouderen.
 8. Het bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding  van de doelgroep.
 9. Het instellen van vaste of tijdelijke commissies en werkgroepen.

Het bestuur van Stichting Rumah Melati verricht haar taken onbezoldigd.

Invul Formulier

  Bankrekening stichting Rumah Melati

  NL53 ABNA 0116 2118 14

  CONTACT

  Invul Formulier